De Kempen

In de Kempen waant u zich in één groot natuurgebied dat niet ophoudt bij de grenspalen, maar doorloopt tot in buurland België. Kronkelende wegen, meanderende riviertjes en mooie paden voeren u langs gevarieerde natuur en gemoedelijke dorpjes waarbij u regelmatig langs een uitnodigend terrasje komt. Bezoek de vele attracties, musea of excursiebedrijven voor een ontspannen of leerzaam dagje uit.  

In de Kempen vindt u musea die de lokale en regionale historie tentoonstellen in diverse plaatsen. Hier krijgt u een goede indruk van de geschiedenis van de streek en komt u veel te weten over de vroegere ambachten en beroepen. Maar ook op het gebied van oude én nieuwe kunst zijn er prachtige collecties en tentoonstellingen. Daarnaast zijn er grote en kleinere musea die schitterende verzamelingen herbergen, van machines en gebruiksvoorwerpen tot poppen en historische auto's. 

In de Kempen zijn volop bestemmingen voor leuke uitstapjes zoals dierenparken, bioscopen, een (overdekte) skibaan, diverse grote (overdekte) speeltuinen en een casino. De strandbaden en subtropische zwembaden staan uiteraard garant voor ongekende waterpret. Daarnaast zijn de bekende pretparken zoals de Efteling, de Beekse Bergen en Bobbejaanland vanuit de Kempen snel en goed te bereiken. Ook is op korte afstand van ons Hotel een prachtige golfbaan gelegen. 

In de Kempen treft u verder:


De Contente Mens: Het beeldje van de 'Contente Mens' in Eersel is het symbool geworden voor de Kempische volksaard. De Kempenaar moest vroeger hard werken voor weinig geld. Toch hoorde men hem nooit klagen, hij nam het leven zoals het was en genoot van de dagelijkse dingen.

Beelden en gebouwen: Enkele noemenswaardige gebouwen in de Kempen zijn de kastelen in Heeze en Geldrop en het voormalige kasteel Cranendonck in Soerendonk. Bijzonder zijn ook de beschermde dorpskernen en de vele kerken, kapelletjes en authentieke panden die op de monumentenlijst staan. In bijna elke plaats in de Kempen staan wel een of meerdere beelden, vaak als kunstobject maar meestal ook als symbool of gedenken aan een persoon, een ambacht of een gebeurtenis uit de geschiedenis van de betreffende plaats.

Grafheuvels: Op diverse plaatsen in het Kempische landschap zijn grafheuvels zichtbaar. Onder deze bergen aarde werd in de Bronstijd (2000-1000 v. Chr.) de as van de gecremeerde doden begraven De meeste grafheuvels zijn in de loop der tijd gerestaureerd.

De Koperteut: De Kempen is de streek van de 'Teuten', marskramers die er te voet op uit trokken om tot ver in het buitenland hun waren en diensten aan te bieden. In Luyksgestel staat een gedenkteken voor 'de Koperteut' en in diverse plaatsen zijn nog Teutenwoningen bewaard gebleven.

Grenspalen: Langs diverse grensovergangen in de Kempen staan nog gietijzeren en stenen grenspalen als stille getuigen van de tijd toen de grens tussen Nederland en België nog hermetisch afgesloten was. Naast een nummer en de Nederlandse en Vlaamse leeuw staat het jaartal 1843 vermeld: het jaar waarin de grenslijn werd vastgelegd. Abdijen op de grens tussen de Nederlandse en Belgische Kempen zijn de 'Achelse Kluis' en de 'Abdij van Postel', met een rijk historisch verleden. Door de fraaie ligging en bijzondere sfeer zijn dit drukbezochte locaties. Al was het maar om de verschillende Abdijbieren te proeven.

De Kraaienpoot: Het grensgebied tussen de Nederlandse en Belgische Kempen was in de jaren '50 en '60 het toneel van smokkel in diverse schaarse (levens) middelen. Om de auto's van grensbeambten tot staan te brengen strooiden de smokkelaars 'kraaienpoten' op de weg omdat hiervan altijd één scherpe punt omhoog stak. Het beeld van 'De Kraaienpoot' in Luyksgestel herinnert nog aan deze tijd.

Molens: De Kempen telt vandaag de dag nog zo'n 30 molens, waarvan de meeste zijn gebouwd in het midden of het eind van de 19e eeuw. Er zijn verschillende typen zoals standaardmolens, grondzeilers, berg- en beltmolens, stellingmolens en watermolens. Diverse molens zijn nog regelmatig in bedrijf en een aantal is te bezichtigen. 

In de Kempen houden wij er volgens velen, die het of weten of ervaren hebben een Bourgondische levensstijl op na, bestaande uit lekker eten en drinken, uitgaan en op zijn tijd uitrusten, kortom genieten van al het goede, dit alles vindt u bij ons in het Hotel. 

 

The Kempen
In the Kempen you can imagine yourself in one large nature reserve that does not stop at the border posts, but continues into neighboring Belgium. Winding roads, meandering rivers and beautiful paths lead you through varied nature and cozy villages where you regularly come across an inviting terrace. Visit the many attractions, museums or excursion companies for a relaxing or educational day out.

In the Kempen you will find museums that exhibit local and regional history in various places. Here you get a good impression of the history of the region and you will learn a lot about the former crafts and professions. But also in the field of old and new art there are beautiful collections and exhibitions. In addition, there are large and smaller museums that house magnificent collections, from machines and utensils to dolls and historic cars.

In the Kempen are plenty of destinations for fun trips such as animal parks, cinemas, a (covered) ski slope, several large (indoor) playgrounds and a casino. The beach baths and subtropical swimming pools naturally guarantee unprecedented water fun. In addition, the famous theme parks such as the Efteling, the Beekse Bergen and Bobbejaanland from the Kempen can be reached quickly and easily. Also a beautiful golf course is located a short distance from our Hotel.

In the Kempen you will find:


The Contente Man: The statue of 'Contente Mens' in Eersel has become the symbol for the Kempische volksaard. The Kempenaar used to work hard for little money. Yet people never heard him complain, he took life as it was and enjoyed daily things.

Statues and buildings: Some noteworthy buildings in the Kempen are the castles in Heeze and Geldrop and the former Cranendonck castle in Soerendonk. Special are the protected village centers and the many churches, chapels and authentic buildings that are on the list of monuments. In almost every place in the Kempen there are one or more statues, often as an art object but usually also as a symbol or memorial to a person, a craft or an event in the history of the place in question.

Grave Hills: Grave hills are visible at various locations in the Kempen landscape. Under these mountains of earth, the ashes of the cremated dead were buried in the Bronze Age (2000-1000 BC). Most burial mounds have been restored over time.

De Koperteut: De Kempen is the region of the 'Teuten', peddlers who set out on foot to offer their goods and services far abroad. In Luyksgestel there is a memorial for 'de Koperteut' and in various places Teutenwoningen have been preserved.

Border posts: Along various border crossings in the Kempen, there are still cast-iron and stone boundary posts as silent witnesses of the time when the border between the Netherlands and Belgium was still hermetically sealed. In addition to a number and the Dutch and Flemish lion, the year 1843 is mentioned: the year in which the boundary line was recorded. Abbeys on the border between the Dutch and Belgian Kempen are the 'Achelse Kluis' and the 'Abdij van Postel', with a rich historical past. Because of the beautiful location and special atmosphere these are frequently visited locations. If only to taste the different Abbey beers.

De Kraaienpoot: The border area between the Dutch and Belgian Kempen was the scene of smuggling in various scarce (life) means in the 1950s and 1960s. In order to stop the cars of border officials, the smugglers threw crows' feet on the road because they always had one sharp point. The image of 'De Kraaienpoot' in Luyksgestel reminds us of this time.

Mills: De Kempen still has about 30 windmills today, most of which were built in the middle or the end of the 19th century. There are various types such as standard mills, ground sailors, mountain and belt mills, rack mills and water mills. Several mills are still in regular operation and a number can be visited.

In the Kempen, according to many, who know or experience it, we maintain a Burgundian lifestyle, consisting of good food and drink, going out and relaxing in its time, in short, enjoying all the good, all of this can be found in our the hotel.